Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v
oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Skvely sro (Ďalej len "predávajúci") a jej
obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci")

Predávajúci

Skvely s.r.o. so sídlom Spojenecká 69, 541 01 Bratislava je spoločnosťou zapísanou v obchodnom
registri u krajského súdu v Hradci Králové v oddieli C, vložka 20674 zaoberajúca sa maloobchodným a veľkoobchodným predajom.

Kupujúci

Koncový užívateľ - pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné
údaje, potrebné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na
nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho s koncovým používateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia
príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú
žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov
predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu
plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod s výnimkou
situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a
adresy dodania).

Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese http://www.krasnedarky.cz: 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po ČR: do 17:00
Príjem objednávok pre expedíciu ešte v ten istý deň po Trutnove: do 13:00

Cenníky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien aj v priebehu týždňa bez predchádzajúceho upozornenia. V online eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar
na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky /
e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii
na trhu av závislosti od vývoja kurzu Sk voči zahraničným menám. Ak kupujúci s takouto zmenou
nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• prostredníctvom elektronického obchodu na http://www.krasnedarky.cz (ďalej len "eshop")
• elektronickou poštou na adrese info@krasnedarky.cz
• telefonicky


Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou
formou (e-mail a uviesť nasledujúce údaje:

• obchodné meno a sídlo kupujúceho
• IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platca DPH
• kód a názov tovaru podľa cenníka
• jednotkovú cenu
• spôsob odobratia a dopravy
• dodaciu adresu
• podpis osoby oprávnenej objednávať tovar
• všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

Prijaté objednávky sú záväzné a je možné ich zrušiť len so zaplatením storno poplatku, ktorého výška je
20% z ceny objednaného tovaru.
Ak nie je kupujúci už schopný tovar vrátiť v pôvodnom stave alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k
čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru), je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu podľa
ustanovenie § 458 ods 1 obč.zák. nahradiť v peniazoch - v praxi sa tak deje formou započítania na
predávajúcim vrátenú kúpnu cenu, ktorá je teda spotrebiteľovi vyplatená v zníženej hodnote.

Odstúpenie od zmluvy - platí iba pre koncových spotrebiteľov

Odstúpenie od zmluvy v prípade, že kupujúci odobral tovar iným spôsobom ako osobne v prevádzke
predávajúceho (bolo mu doručené prepravnou službou).
V súlade so zákonom č 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do
14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak ako osobne a bolo mu doručené ľubovoľnou
prepravnou službou. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené
podmienky:

- Poslať list (najlepšie e-mailom na adresu info@krasnedarky.cz) s textom:
"Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo: ........................". Dátum a podpis.

a) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.
b) Tovar odosielaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom nepoškodenom
obale, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď) as kópií
dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku - nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. V
prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar
alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
c) Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na I) dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí
na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, II) na dodávku tovaru upraveného na
prianie kupujúceho či na tovar objednaný špeciálne a výslovne na jeho prianie a ktoré nebolo v čase
objednávky skladom.
d) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme
prevodom na Váš účet a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V hotovosti alebo
zloženkou úhradu poskytnúť nemožno.
e) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať
odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený
účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Informácie o produktoch

Informácie o produktoch v e-shope predávajúceho majú iba ilustračný charakter av detailoch sa
môžu líšiť od dodávaného tovaru.Platobné podmienky

• platba vopred bankovým prevodom
• na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
• platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)
Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Dodacie podmienky

• zasielanie prepravnou službou: Tovar je možné kupujúcemu zaslať obchodným alebo profi balíkom
SLOVENSKEJ POŠTY. Podmienkou je objednávka prijatá do 13:00. Prepravca garantuje doručenie zásielky
kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet
balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu
a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu
info@krasnedarky.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento do 24 hodín zaslať e-mailom predávajúcemu. Ak je kupujúcim prevzatie zásielky potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia dodávky nie je žiadny nárok.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2011 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a
zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho
upozornenia.
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveniePovoliť všetko